این بخش، اختصاصا مربوط به افرادی می باشد که سابقه معاینه نداشته و پرونده ندارند.
عزیزانی که سابقه معاینه قبلی و تشکیل پرونده دارند، از طریق تماس تلفنی امکان مطرح نمودن سوال برای آنان فراهم می باشد.
پاسخ سوالات عنوان شده، بعد از ارزیابی پرونده بیماران ارائه می گردید.